جهت آشنایی بیشتر با انواع لینک و ویژگیهای آنها میتوانید راهنمای افزودن لینک را مطالعه بفرمایید .