شرکت ها
شرکت متحدپرچ طلایی ویژه
آدرس وب سایت:  http://motahedparch.com/
آدرس وب سایت: 
خوش پوش مانكن طلایی
آدرس وب سایت:  http://www.genesisjeans.ir
شرکت سیلانه سبز طلایی
آدرس وب سایت: 
موسسه فرهنگی هنری مهرآواهنر طلایی ویژه
آدرس وب سایت:  http://www.zirobamonline.com