15 دلیل برای شکست تجاری ( قسمت اول )

مطالعه شکست های تجاری دیگران ، میتواند یکی از بهترین شیوه ها و راه کار ها برای جلوگیری از شکست تجاری خودمان باشد . برایان تریسی پانزده دلیل عمده شکست کسب و کارها را اینگونه بیان میکند :

1 .نبود رهبری مناسب:

شما هیچ هدف، برنامه یا نکات قابـل تـوجهی بـراي ایـن مورد در اختیار ندارید. در نتیجـه هریـک از افـراد تجـارتتـان بـه فـشار روزانـه عکس العمل نشان داده و بیشتر از مدیریت بر عملکرد تمرکز میکنند.

الف) درست است که یک تجارت برنامۀ مکتوبی ندارد با این وجـود پـیش از آنکـه دست به شروع کاري بزنید در جزئیات دقـت کنیـد. بـدون یـک برنامـۀ مکتـوب و شفاف به نجاري میمانید که قصد دارد خانه ای را بدون طرح اولیه بسازد.

ب) یک تاجر در مـورد ارزش، دیـدگاه، ماموریـت و هـدف تجـارت خـود تـصمیم نمیگیرد. در نتیجه یک تجارت ازیک مشکل یا بحران بـه مـشکل و بحرانـی دیگـر سوق پیدا میکند. درست مانند آدم مستی که در مسیرِ خـود از یـک تیرچـراق بـه دیگري تلو تلو میخورد.

ج) یک تاجر برنامه و هدف مکتوب و مشخـصی نـدارد تـا او را در محـدوده هـاي مختلف تجارت، خانواده، پول و سلامت رهنمون باشد. بدونِ اهداف و برنامه هـاي از پیش تعیین شده، شما به فردي میمانید که در سرزمینی ناشناخته بدون وجود تابلوهاي راهنما و یا حتی نقشۀ جادهها سفر میکنید.

2 .عدم شکیبایی:

یک کارفرما در مورد مدت زمان رسـیدن بـه اهـداف تجـاریش نامعقولانه عمل میکند.
الف) همه چیز حداقل سه برابر زمانی که محاسبه کرده اید، زمان میبرد.
ب) همه چیز حداقل دوبرابر مقداري که در نظر گرفته اید، هزینه دارد.
ج) هیچ چیز همان بار اول یا حتی چندبار اول درست عمل نخواهد کرد

3 .طمع:

یک کارفرما چنین تصور میکند که خواهد توانست در کمترین زمان و به راحتی پولِ زیادي به دست آورد.
الف) بسیاری از تجارتها به این دلیل با شکست مواجـه مـیشـوند کـه تـاجر بـه دنبال راهی میگردد که یک شبه ره صد ساله رود.

ب) «تنها نکتۀ بی دغدغه در مورد پول، از دست دادن آن است.»- جان دی راكفلر

ج) یک ضرب المثل ژاپنی میگوید: «پول درآوردن مانند کندن گـودال بـا یـک مـیخ است و از دست دادن آن چون ریختن آب در ماسه!»

4 .اقدامات بدون فکر:

یکی از دلایل هر یک از شکست ها.
الف) اغلب کارفرماهای بی تجربه، زمان و سرمایه را بدون توجه به عواقـب آن از دست میدهند.

ب) عجولانه عمل کردن، بدون صرف زمان براي در نظر گفتن حقایق و تعمـق در امور، میتواند در زمان و سرمایۀ شما تاثیر بسزایی داشته باشد.

ج) یک ضرب المثل ترکی میگوید: «مهم نیست چقدر در جاده  اشتباه پیشرفته ایـد، کافیست برگردید.»

5 .مدیریت ضعیف هزینه ها:

بـسیاري از کارفرماهـا، خـصوصاً در ابتـدای کـار، سرمایۀ زیادی براي امور غیر ضروری اختصاص میدهند.
الف) سعی کنید در هر شرایطی پول نقد همراه داشته باشید.

ب) اگر امکان کرایه کردن وجود دارد، چرا خریداري کنید، اگر امکان قرض گرفتن وجود دارد چرا کرایه کنید و اگر شرکت دیگری میتواند کاري برایتان انجام دهـد چرا در منزل خودتان کاری انجام دهید.

ج) در تمام شرایط صرفه جویی، صرفه جویی، صرفه جویی کنید.

6 .عدم کیفیت محصولات و خدمات:

آنچه ارائه میدهید چندان عالی نیست اما در مقایسه با آنچه شرکایتان در اختیار مشتریان قرار میدهند، کیفیت بهتری دارد.

الف) براي آنکه در بازار رقابتی راهی پیدا کنید، باید بهتر، سـریعتر و ارزانتـر از دیگران عمل کنید.

ب) شما به یک «موقعیـت فـروش منحـصر بفـرد» نیـاز داریـد، ارزشـی کـه تنهـا میتوانید در اختیار مشتریانِ خود قرار دهید.

7 .سرمایۀ کاريِ ناکافی:

یک تاجر زیاد از حد خوشبین و بی طاقت بود.

الف) قبول کنید که شروع کار یک مقوله است و پـول درآوردن از فـروش، مقولـۀ دیگری.

ب) شما پیش از شروع تجارتتان حدود شش ماه باید از جیب بخورید.

8 .بودجه ناکافی یا نادرست:

بسیاری از صاحبان تجارت بـسیار خـوش خیالنـد.
آنها نسبت به موقعیت مالی خود ناآگاهند.
الف)شما باید به اندازه کفایت بودجه در اختیار داشته باشید که این شامل جزء به جزء هزینه ها بعلاوه 20 % از هزینه های پِرتی اسـت کـه وجـود آنهـا بـراي ادامـه تجارت تان لازم است.

ب) عجله نکنید، زمان کافی برای بدست آوردن تمـامی مخـارج و هزینـه هـا را در نظر بگیرید.

15 دلیل برای شکست تجاری ( قسمت دوم )

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید