15 دلیل برای شکست تجاری ( قسمت دوم )

در بخش اول ، 8 مورد از دلایل شکست های تجاری را از زبان برایان تریسی مرور کردیم . با وقت گذاشتن و برطرف کردن نقاط ضعف میتوانیم تا حد امکان از شکست در کسب و کار خودمان جلو گیری کنیم . ادامه موارد را در زیر مطالعه بفرمایید :

9 .فقدان اسناد مالی:

صاحبان تجارت یا نسبت بـه نگاهـداري ایـن اسـناد آگـاهی لازم نداشته یا آنقدر سرشان شلوغ است که وقتی براي اینکار ندارند.
الف) شما باید مقدار دقیق پـولی کـه در اختیـار داریـد، بـدهکار یـا بـستانکارید و همینطور آخرین فرصت پرداخت رسید یا پرداختها را بدانید.

ب) یک سیستم حسابداري یا دفترداري راه بیاندازید تا همیشه بدانید پـولهایتـان از کجا بدست میآیند و به کجا میروند.

10 .نبود سرعت لازم در بخشِ فروش:

دلیل اول یک شکست تجاری فـروش کـم است.

الف) اُفت در فروش، نقدینگی را کاهش میدهد و اینکار میتواند به خاتمـه یـافتن تجارتتان منجر شود.
ب) کاری کنید تـا تمـام افـراد موجـود در شـرکتتـان فقـط و فقـط بـه فـروش و مشتریان فکر کنند. براي یک یا دو نفر از افراد خوب گروه فروشتان، فروش را در ردة اول اهمیت قرار دهید.

11 .شکست در شناخت تمایلات بازار:

امروزه چرخۀ تداومِ محصولات و خدمات کمتر و کمتر میشود.
الف) دو یا سه سال به عقب برگردید. تمایلِ بازار به کدام سمت سوق دارد؟

ب) امروز چه محصولاتی ارائه میدهید که اگر قرار بر آن بود از اول شروع کنید، آنها را نادیده میگرفتید؟

ج) کدام یک از نیازها، تمایلات و خواسته های مشتریان در حال تغییر هستند؟

12 .فقدانِ مهارت یا تجربۀ تجاری/ مدیریتی:

در کـل 90 %شـرکتهـا بـا افـرادي شروع به کار میکنند که هیچ تجربۀ تجـاری ندارنـد و بنـابراین طـی دو سـال بـا شکست مواجه میشوند.
الف) تمام جزئیات تجارت را بخوانید و آموزش ببنید؛ این شاملِ مـشتریان، رقبـا، فروش، هزینه ها، مسائلِ مالی و حسابداری نیز میشود.
ب) به سمینارهای مختلف بروید، به آنها گوش کنید و مطالب آنها را مطالعه کنیـد. سعی کنید تا در رشتۀ خودتان مدام مطلب بیاموزید.

13 .دودلی:

موفقیت سریع در تجـارت و بـازار پـر از رقابـت نیازمنـد  تـصمیمات سریع هم هست.

الف) بعضی از مردم به دلیل ترس از شکست، در مقابله با سختیها فلج میشوند.

ب) به دلیل ترس از وازدگی، بسیاري از مردم از مواجهه با دیگران دوری میکنند و اغلب شرکتها به دلیل آنکه در مقامهای کلیدي عوامـل اجرایـی خـوبی ندارنـد، شکست میخورند.

14 .ارتباطات بد انسانی:

ناتوانیِ برخورد مناسب با افراد داخل و خارج از محیط تجاریتان نیز موجب شکست میشود.

الف) افراد منفی بـاف، عـصبی و خـشن اغلـب بـا کارمنـدان، فروشـندگان و حتـی مشتریان بهانه جو، ناراضی و نامهربان برخورد میکنند.
ب) یک ضرببالمثل چینی میگوید: «آدم که لبخند نمیزند نباید هرگـز مغـازه بـاز کند.»

15 .انتشار تلاش:

به دلیل برنامه ریزی ضعیف، یک کارفرمای تجاری بطور مـدام در حال واکنش نشان دادن است و در نتیجه غرقِ کارهای زیادی کـه بایـد انجـام بدهد، میشود.

الف) یـک کارفرمـا و هـر فـرد دیگـري بایـد در هـر یـک از محـدوده هـای کـاری
اولویتهای مشخصی داشته باشد.
ب) این سوال را مدام بپرسید: «درحال حاضر بهترین استفادهایی کـه مـیتـوانم از زمانم ببرم، چیست؟»
ج) بپرسید: « من و تنها من چه کاری میتوانم انجام دهم و آنرا بخوبی انجام دهم تا یک تفاوت واقعی بوجود بیاید؟»

15 دلیل برای شکست تجاری ( قسمت اول )

تامین محتوای سیستم بازاربابی صفر یک ایران

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید