کتاب 101 مسئله فلسفی

صد و یک مسئله ؟!!! خواننده ممکن است با تعجب بگوید : فکر نمیکردم اینقدر مسئله فلسفی وجود داشته باشد . آخر برتراند راسل در اثر برجسته اش به نام مسائل فلسفه فقط از ده دوازده تا مسئله فلسفی صحبت کرده بود که اکثر این مسائل هم درباره گونه های معرفت بودند . مسائلی مانند نمود و واقعیت ، ذهن و ماده و …

کتاب 101 مسئله فلسفی ، اثر مارتین کوهن و ترجمه امیر غلامی است

بازدید در دایرکتوری سایت های ایرانی 221 نفر