کتاب الکترونیکی تسخیر سعادت

بخشی از مقدمه کتاب تسخیر سعادت :

این کتاب خطاب به اهل فضل و دانش نیست و یا آندسته از جماعتی که میپندارند نکته های اخلاقی زندگی را باید از راه گفت و شنود آموخت .

در صفحات این اثر رموز فلسفی یا سخنان علمی نخواهید یافت . منظورم فقط این بوده است که دانستنی های منطبق با ذوق سلیم را برجسته نمایم.

راجع به دستورات مذکور در این کتاب هم باید خاطرنشان کنم که همه آنها مبتی بر تجربه ها و مشاهدات خودم در عرصه زندگی است و هر وقت که خود، این قواعد و اصول را به کار برده ام خوشبختی بیشتری نصیبم شده است. از این رو امیدوارم که در میان انبوه جمعیت بشری، کسان بسیاری خواه زن یا مرد که گرفتار بدبختی اند بی آنکه طرفی از آن بربندند به وسیله راه و روشی که در این کتاب باز نموده ام علاج گرفتاری خویش و طریق پویشگری از آن را دریابند . به نظر من کسانی که از نعمت خوشبختی محرومند بر اثر جهد و تلاش پیگیر و پیروی از قواعد مندرج در این کتاب خواهند توانست راز خوشبختی را بدست آورند .
نویسنده برتراند راسل
مترجم : ع . وحید مازندرانی
تهران آبانماه 1348

بازدید در دایرکتوری سایت های ایرانی 137 نفر