سفر به جزیره بالی از مالزی

برای تمدید اقامت خودم در مالزی ، نیاز داشتم که یکبار از کشور مالزی خارج شوم و دوباره برگردم . بین انتخاب هایی که وجود داشت جزیره بالی را انتخاب کردم و به همراه پسرم مقدمات سفر را فراهم کردیم .